• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Nudging & overtuigen (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

nudging overtuigen gedragsverandering reinout zandycke ciska wyto

 
Narcisme in organisaties (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over management
E-mail Afdrukken

narcisme organisaties alice vlottes narcistische manager

 
Deep Learning (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over instructioneel ontwerpen
E-mail Afdrukken

Deep Learning Stellan Ohlsson

Deep Learning
How the Mind Overrides Experience
Stellan Ohlsson

Bij Bol.com | Managementboek

Laatst aangepast op vrijdag, 01 april 2022 15:27  
Naar een gezond groei bedrijf (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over management
E-mail Afdrukken

naar gezond groei bedrijf vijf stappen justin jansen tom mom

 
Impact Players (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over persoonlijke effectiviteit
E-mail Afdrukken

Impact Players Liz Wiseman

Impact Players
How to Take the Lead, Play Bigger, and Multiply Your Impact
Liz Wiseman

Bij Bol.com | Managementboek

Laatst aangepast op vrijdag, 01 april 2022 15:19  
Scenario's volgens Peter der Roode
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

scenario scenario-denken

Peter de Roode geeft in zijn boek Werkvormen voor managers een beschrijving van de voordelen van het werken met én het denken in scenario's:

scenario scenario-denken

De essenties van scenario's

Wanneer te gebruiken? Indien de toekomst niet meer uit het verleden af te leiden is en er sprake is van een onzekere toekomst.

Kenmerken van scenario's
- Scenario's gaan uit van de aanname dat de toekomst niet te voorspellen is.
- Ze zijn gericht op de externe omgeving waar we geen invloed op hebben.
- Ze gaan over 'verbindingen' tussen de oude en de nieuwe werkelijkheid.

Voordelen van scenario's
- Door scenario's leren organisaties snel te reageren.
- Beslissingen worden niet genomen op individuele basis.
- Door regelmatig scenario's te maken wordt er continu geleerd.
- Nadelige en sombere scenario's worden niet uitgesloten, organisaties bereiden zich voor op onzekerheid.
- Door het opstellen van scenario's worden routines doorbroken.
- Scenario's kunnen worden gebruikt als een 'signaleringssysteem'.
- Na het opstellen van scenario's gaan dingen waar je je voorheen niet van bewust was je eerder opvallen.
- Scenario's ondersteunen de besluitvorming.

Bron: Werkvormen voor managers - veranderingen realiseren door verbinding van de onderstroom en de bovenstroom, Peter de Roode

Laatst aangepast op zaterdag, 23 april 2022 10:41  
Motiveren zonder controleren (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over management
E-mail Afdrukken

motiveren controleren anja breeck hermina coillie

 
What's Your Problem? (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

What's Your Problem Thomas Wedell-Wedellsborg

What's Your Problem?
To Solve Your Toughest Problems, Change the Problems You Solve
Thomas Wedell-Wedellsborg

Bij Bol.com | Managementboek


Laatst aangepast op vrijdag, 01 april 2022 15:11  
Leren volgens A.J.J.M. Ruijssenaars
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

leren learn

A.J.J.M. Ruijssenaars geeft in zijn boek Rekenproblemen - Theorie, diagnostiek, behandeling de volgende beschrijving van leren:

leren ruijssenaars

Als je met een voorwerp wordt geconfronteerd of iets meemaakt, zul je proberen om dit met behulp van de beschikbare voorkennis te interpreteren: heb ik dit al eens vaker gezien, is er al eens zoiets gebeurd, lijkt dit op iets dat ik ken? Nieuwe ervaringen worden ingepast (geassimileerd) in de aanwezige kennis die in het geheugen ligt opgeslagen. Maar als het bestand aan voorkennis niet voldoet, dan zal dit bestand moeten worden uitgebreid of aangepast. Anders gezegd: er vindt een aanpassing aan de omgeving, een vorm van leren plaats. In de ontwikkelingspsychologische theorie van Jean Piaget (1947, 1966, 1969) is dit bekend als het accomodatieprincipe: de al aanwezige gestructureerde kennis (schema's genoemd) wordt geschikt gemaakt voor de nieuwe eisen die de omgeving stelt. De interactie tussen individu en omgeving leidt tot (mogelijke) cognitieve gedragsveranderingen, tot leren.

Vooral het accomodatieprincipe laat de relatie zien met een drietal processen die in opvattingen over wat leren is centraal staan (Becker & Schmidtke, 1977; Hamers & Ruijssenaars, 1984):

  • wijziging van al beschikbare cognitieve schema's: de bestaande structuur in voorkennis wordt aangepast;
  • verwerving van nieuwe cognitieve schema's: er wordt nieuwe voorkennis in een eigen structuur gevormd;
  • vorming van relatief duurzame nieuwe verbindingen tussen beschikbare schema's: domeinen en structuren in voorkennis worden hechter aan elkaar gekoppeld.

Twee aspecten, die vanzelfsprekend zijn als het over leren gaat, verdienen nog aparte aandacht. In de eerste plaats is dat het kunnen omzetten van het geleerde in toepassingen, en in de tweede plaats het uitbreiden of generaliseren van het geleerde naar nieuwe omstandigheden. Kortom, als we ons beperken tot het cognitieve leerproces omvat dit in elk geval het toevoegen van kennis aan het reeds aanwezige bestand, het aanpassen van de bestaande kennis aan nieuwe omstandigheden, het duurzaam vastleggen van het geleerde, het in principe kunnen toepassen en generaliseren van het geleerde. In verschillende definities van leren komen deze basisprocessen aan de orde. Een eerste voorbeeld is de definitie die Van Paneren geeft (1969):

Leren is een proces met min of meer duurzame resultaten, waardoor nieuwe gedragspotenties van de persoon ontstaan of reeds aanwezige zich wijzigen.

Een tweede voorbeeld is een definitie van Boekaerts (1982, p. 12), waarin we dezelfde elementen aantreffen, zij het dat een uitbreiding wordt gegeven naar het totale proces van informatieverwerking.

Leren is een complexe activiteit die zich manifesteert als een relatief stabiele verandering in het gedrag van een persoon. Deze verandering wordt meestal geconstateerd nadat iemand heeft deelgenomen aan een bepaalde leeractiviteit of een bepaalde ervaring heeft beleefd. Leren is dus niet toe te schrijven aan een spontaan rijpingsproces maar aan een informatieverwerkingsproces. Informatie-verwerking is in feite een verzamelnaam die refereert aan een aantal cognitieve, affectieve en psychomotorische processen zoals onder andere aandachtsprocessen, waarnemen, decoderen, analyseren, herinneren, vergelijken, afwegen, interpreteren, concrete handelingen uitvoeren op objecten, mentale handelingen uitvoeren, vragen stellen enzovoort. Deze cognitieve, affectieve en psychomotorische processen worden uitgevoerd op nieuwe informatie met behulp van informatie die reeds in het geheugen aanwezig is.

Beide definities benadrukken het proceskarakter waarin relatief stabiele veranderingen optreden. Daarbij spelen nieuwe ervaringen een rol, in combinatie met hetgeen reeds in het geheugen aanwezig is. Er zijn echter ook essentiële verschillen, naast de toevoeging van allerlei voorbeelden van informatieverwerkingsprocessen in de definitie van Boekaerts. Belangrijk is dat er in deze laatste definitie niet expliciet op wordt gewezen dat leren moet leiden tot nieuwe gedragspotenties, die toepassingen en generalisaties mogelijk maken. Juist als we spreken over leren is dat een belangrijk kenmerk. Het is niet alleen nodig om iets aan kennis toe te voegen of om kennis aan te passen. Er moeten ook nieuwe mogelijkheden ontstaan, wil het leerresultaat zinvol zijn.

Een ander verschil is de toevoeging van Boekaerts dat leren meestal wordt geconstateerd 'nadat iemand heeft deelgenomen aan een bepaalde leeractiviteit of een bepaalde ervaring heeft beleefd.' Deze toevoeging verwijst naar een gangbaar onderscheid in leersituaties, namelijk het zogenaamde intentionele versus het incidentele leren. Incidenteel leren betreft  profiteren van situaties die zich voor degene die leert min of meer toevallig voordoen. Een duidelijk voorbeeld zijn de leerervaringen die in de kleutergroepen worden aangeboden. De leerkracht geeft materiaal, verwijst naar een bepaald type activiteit, schept de mogelijkheden om ervaringen op te doen, maar doet dit veelal niet sturend met een vast einddoel of met de intentie om in een bepaalde tijd een nauw omschreven vaardigheidsniveau te bereiken. Wanneer dit doelgerichte wèl voorop komt te staan is er sprake van intentioneel leren. De overgang naar het leren lezen, schrijven en rekenen illustreert dit in het gebruik van doorgaans vaste methoden. De volwassene plaatst zich direct of indirect als mediator tussen de omgevingsstimuli en het kind: hij ordent en selecteert de informatie, vat samen, herhaalt (Feuerstein e.a., 1979).

Bron: Rekenproblemen - Theorie, diagnostiek, behandeling, A.J.J.M. Ruijssenaars

 

 

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 16 april 2022 18:37  
Machiavelli op de werkvloer (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over management
E-mail Afdrukken

machiavellie werkvloer math vaan

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

I have never thought of writing for reputation and honor. What I have in my heart must come out; that is the reason why I compose.

Ludwig von Beethoven

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 206 gasten online
Artikelen

management job improve system quote taiichi ohno

Bewaren

Banner
Banner

wie aapje snordrukkende

Van wie is dit aapje?
Bescherm je collega's tegen verschoven verantwoordelijkheden, vermeden taken en snordrukkende teamleden
Todd Whitaker

Bij Bol.com | Amazon.nl
Lean boekentips

Banner