• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Belangrijke begrippen Lean Six Sigma - Proces
Belangrijke begrippen Lean Six Sigma - Proces

woordenboek lean six sigma lss

Proces

Definitie

Aaneenschakeling van activiteiten waarmee input getransformeerd wordt tot output

Alias:

proces processen process bedrijfsproces

Proces

Schakel in een waardenketen, die bepaald wordt door onderlinge afspraken van de belanghebbende partijen, waarvan er een de verantwoordelijkheid op zich neemt dat het werk in deze schakel wordt uitgevoerd.

Zie ook: Processen volgens Stef Joosten

Bron: Praktijkboek voor procesarchitecten, Stef M.M. Joosten e.a.

proces processen process bedrijfsproces

Processen

Een proces is een verzameling opeenvolgende handelingen die tot een bepaald gewenst eindresultaat leidt.

Bron: Management Control - dynamisch balanceren tussen basis op orde en innovatie, Maurice Franssen & Michelle Arets

proces processen process bedrijfsproces

Wat bedoelen we met processen?

Definities van de term 'proces' zijn er volop. Vaak komt de definitie neer op 'transformatie van input in outputs'. Maar dat maakt de spijsvertering een proces. Of de definitie is nog algemener: 'activiteiten die in samenhang plaatsvinden'. Op zich juist natuurlijk, maar dan is bijna alles een proces, ook roddelen, rouwen of ruziemaken. Om te komen tot een definitie die zinvol is in de context van organisaties voegen we er een paar elementen aan toe. Een proces is:

 • een verzameling activiteiten die in samenhang plaatsvinden;
 • gericht op een beoogd resultaat;
 • dat toegevoegde waarde heeft voor een interne- of externe klant;
 • onderdeel van een samenhangend geheel van processen;
 • tot op zekere hoogte herhaalbaar.

proces processen process bedrijfsproces

Een proces start op basis van een ‘trigger’. Dit kan bijvoorbeeld een verzoek, een melding/signaal, een (aan)vraag, een opdracht of een aangifte zijn. Er bestaan documentgebonden, tijdsgebonden en persoonsgebonden triggers.

Een proces loopt end-to-end. Het resultaat van een proces is een (half-) product of dienst. Bij dienstverlenende processen wordt dit ook wel een klant-tot-klant proces genoemd. Een end-to-end proces omvat alle voor de ontvanger relevante stappen. Dus van vraag tot antwoord, van verzoek tot besluit, van aanvraag tot uitkering en van opdracht tot betaling.

Een proces omvat een bundeling van gelijkverlopende zaken. Een individuele zaak doorloopt een proces. Maar 1 zaak is daarmee niet gelijk aan 1 proces. Het proces en de inhoudelijke behandeling van een zaak zijn daarmee van elkaar te scheiden.

Bron: De twee kanten van een zaak

proces processen process bedrijfsproces

Een proces bestaat uit een aantal logisch met elkaar verbonden, volgtijdelijke activiteiten die invoer ontlenen aan een leverancier, waarde toevoegen en vervolgens uitvoer voor een klant voortbrengen. Hierbij is een hiërarchie te onderscheiden van hoofdprocessen, subprocessen, activiteiten en ten slotte taken zoals is weergegeven in bovenstaande figuur.

Zie ook: Processen volgens Harrington, Esseling en Van Nimwegen

Bron: Harrington, Esseling en Van Nimwegen

proces processen process bedrijfsproces

Een proces is een samenstel van opeenvolgende en parallelle activiteiten dat gericht is op het realiseren van een bepaald doel of resultaat.

Bron: Grensoverschrijdende leerlingenzorg - een (pro)actief proces, Gerd van den Broeck

 

proces processen process bedrijfsproces

Proces

Een ordening van activiteiten met een expliciet begin en einde, gericht op het doelbewust totstandkomen van een product of dienst voor een (interne) klant.

Procesovergang

Een knip in het bedrijfsproces oftewel daar waar een werkproces overgaat in een volgend werkproces. Aan een overgang zijn overgangscondities verbonden, waaraan voldaan moet zijn alvorens over te kunnen gaan naar het volgende werkproces.

Bron: Effectief procesmanagement, Jos Tolsma & Dirk de Wit

proces processen process bedrijfsproces

Proces

1 Samenhangend geheel van activiteiten, mensen en middelen, waarmee een of meer producten of diensten worden voortgebracht.
2 Algemene definitie (Winkler Prins): reeks gebeurtenissen geordend in de tijd en plaatshebbend in of verbonden aan materiële systemen.

Bron: Grip op processen in organisaties, Gerrit-Jan Obers & Ko Achterberg

 

proces processen process bedrijfsproces

Why Do We Care About Processes?

We cannot say why we care about processes without first defining what a process is. A process is the set of activities (repeated steps or tasks) that accomplishes some business function. In a perfect world, a process con-sists of the following components:

• input—that is, data, information, or materials that are used in the process
• the process steps to transform or otherwise manipulate the input • some output—that is, a good or service that results from the process
• feedback in the form of monitoring and metrics on output quality that are used to regulate and improve the process

So why do we care about processes?

Business processes involve how work gets done. Process understanding is important because you can-not manage what you do not know or understand. Further, processes are the basis of organizational functioning. Therefore, any business improvement involves process analysis and process improvement.

Managing process understanding and conduct ensures process repeatability. As whole organizations follow standardized processes, the resulting organizational maturity should improve all aspects of business conduct, including customer satisfaction. Thus managing processes —or not— affects organizational outcomes, including profitability.

Every project of any type that spans organizational boundaries has some characteristic phases in common. These phases relate to process improvement projects, which are explained in the next section.

Bron: Process Mapping and Management, Sue Conger

 

proces processen process bedrijfsproces

Wat is een proces?


Er bestaan vele definities van het woord 'proces'. Waar het woordenboek spreekt van 'een set gerelateerde activiteiten' hebben experts daar hun eigen varianten op ontwikkeld:

 • '... een gestructureerde, gemeten set van activi-teiten ontworpen om een specifieke output te pro-duceren voor een specifieke klant of markt' (Thomas Davenport in: Process Innovation).
 • '... een verzameling activiteiten die een of meer soorten input gebruikt en een output creëert met toegevoegde waarde voor de klant' (Michael Hammer en James Champy in: Reengineering the Cor-poration). 'Iedere activiteit of groep van activiteiten die input gebruiken, waarde toevoegen en output leveren aan een interne of externe klant' (James Harrington in: Business Process Improvement).
 • '... een systematische serie van acties gericht op het bereiken van een doel' (Joseph M. Juran in: Planning for Quality).

Wanneer we accepteren dat een proces een set van gerelateerde activiteiten is, dan geldt dat voor iedere set van gerelateerde activiteiten, onafhankelijk van omvang of schaalgrootte, hetgeen de omgang met het woord proces niet eenvoudiger maakt. Dit maakt eens temeer duidelijk dat het systematisch verkrijgen van een zicht op de proces-sen in een organisatie van belang is.

Input is hetgeen we nodig hebben om de activiteiten uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld apparatuur, budget, mensen, informatie). Output is het resultaat van de activiteiten - een product of dienstverlening, een rapport, een betaalde rekening.

In andere woorden: een proces is eenvoudigweg de manier waarop we, gebruikmakend van resources, iets doen en resultaten produceren. Binnen het kader van dit boek gaan we ervan uit dat iedere stap in het proces de klant is van de voorgaande stap en de leverancier van de volgende stap.

Iedereen in een organisatie is betrokken bij een of ander proces: productieprocessen, administratieve processen, dienstverlenende processen en uiteraard managementprocessen. De wensen en eisen van de externe klant dienen uiteindelijk de basis te zijn voor ieder proces en voor de analyse daarvan. Eén van de grootste uitdagingen is de overgang van een functionele of afdelingsgeoriënteerde denkwijze naar een procesgeoriënteerde.

Bron: Process Mapping - Een praktische methodiek voor een heldere kijk op businessprocessen, Hans Terhürne

 

proces processen process bedrijfsproces

Werkproces


Een werkproces bestaat uit een geordende reeks processtappen die binnen één bedrijfsfunctie worden uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een bedrijfsservice die (uiteindelijk) zal worden geleverd aan een externe klant.

Bron: https://novius.nl/wp-content/uploads/2018/03/Novius-stijlgids-bedrijfsontwerp-2018-v2.0-1.pdf

proces processen process bedrijfsproces

Wat is een proces?

De vakliteratuur is niet eenduidig in de definitie van een proces. Zo definiëren Slack, Chambers  en  Johnston  in  hun  boek  Operations  Management  (2010)  een  proces  (vrij  vertaald) als: ‘Een verzameling van middelen die een mix produceren van producten en diensten’. Het Instituut Nederlandse Kwaliteit hanteert de definitie: ‘Een samenhan­gend geheel van een aaneengesloten reeks van activiteiten die een gedefinieerd eind­product levert voor een interne klant’ (INK, 2009). Hardjono en Bakker (2007) definië­ren een proces als: ‘Een reeks van gebeurtenissen geordend in de tijd en plaatshebbend of verbonden aan materiële systemen.’ In de ISO 9000-serie wordt het begrip ‘proces’ in eerste instantie vrij smal gedefinieerd als: ‘Een verzameling van onderling afhanke­lijke activiteiten met een wisselwerking op elkaar.’ Hier wordt aan toegevoegd dat pro­cessen middelen gebruiken om een input om te zetten in een output. De output van het ene  proces  vormt  vaak  weer  de  input  van  het  daaropvolgende  proces.  Ze  worden  op  deze manier als het ware aan elkaar geplakt.Vanuit de hiervoor genoemde definities wordt in dit boek de volgende definitie gehan­teerd voor een proces: ‘Een proces is een verzameling van activiteiten die gezamenlijk input omzetten in output om een bepaald doel te realiseren.’

Proces

Verzameling van activiteiten die gezamenlijk input omzetten in output om een bepaald doel te realiseren

Processen kunnen worden onderscheiden in:
— primair proces: het proces waarmee het belangrijkste doel van de organisatie wordt gerealiseerd;
— secundair proces: ondersteunende processen die nodig zijn om het primaire proces te kunnen realiseren;
— besturingsproces: het proces waarmee primaire processen en secundaire processen worden (bij)gestuurd.

Processen kunnen daarnaast worden onderscheiden in:
— hoofdprocessen: het primaire proces van een organisatie, waarmee tevens de grenzen van de organisatie zijn afgebakend;
— werkprocessen: een onderdeel van het of een (onderdeel van een) hoofdproces of een (onderdeel van een) secundair of besturingsproces;
— werkinstructies: een beperkt aantal activiteiten, waarin elke activiteit zeer gedetailleerd is beschreven en die door één functionaris worden uitgevoerd.

Hoofdproces


Het hoofdproces van een organisatie is het proces van een organisatie dat op  het  hoogst mogelijke abstractieniveau is beschreven. Het primaire proces van een organisatie is daarom  vaak gelijk aan het hoofdproces.  
Het hoofdproces vormt tevens de afbakening van de organisatie. De input van het hoofdproces wordt namelijk geleverd door (externe) leveranciers. En de output van het hoofdproces wordt geleverd aan de (externe) klant. Een fabriek die houten stoelpoten fabriceert, heeft bijvoorbeeld een houthandel als leverancier en een meubelfabrikant als klant.

Werkproces

Als u een onderdeel van het hoofdproces in detail bekijkt, bijvoorbeeld het draaien van een stoelpoot, dan is ook dit onderdeel een proces. Want de activiteiten ‘materiaal uit het  magazijn verzamelen, draaibank instellen, stoelpoot draaien,  stoelpoten leveren aan expeditie’ vormen ook een verzameling van activiteiten die input (hout) omzetten in output (stoelpoot) met als doel het realiseren van een stevige, esthetisch fraaie stoelpoot.

Een werkproces is dus een gedeelte uit een hoofdproces. Een werkproces kan dus een onderdeel zijn van het primaire proces (zoals in het voorbeeld hiervoor), maar ook een (onderdeel van een) secundair of besturingsproces is een werkproces.

Werkinstructies

Als u nog verder in detail een werkproces bekijkt, dan komt u uiteindelijk tot een beperkt aantal activiteiten, waarin elke activiteit zeer gedetailleerd is beschreven. We spreken van  een  werkinstructie  als  dergelijke  activiteiten  door  één  functionaris  worden  uitge­voerd.

Er is nog een derde manier om processen in te delen: naar de soort materie die door het proces heen stroomt:
— productieproces: een materiaal of product stroomt door het proces;
— informatieproces: informatie stroomt door het proces;
— dienstverleningsproces: de klant stroomt door het proces.

Processen verschillen in hun aard door vier bijzondere kenmerken:
— het volume van de output;
— de verscheidenheid in de output;
— de variatie in de vraag naar de output;
— de mate van verborgenheid van het proces voor de klant.

Bron: Procesmanagement in de praktijk - beschrijven, besturen, analyseren en verbeteren, Hugo Hendriks

proces processen process bedrijfsproces

Proces

Allereerst moeten de processen in beeld worden gebracht. Dat is nog niet zo gemakkelijk aangezien een proces een abstract begrip is dat staat voor een reeks van activiteiten die binnen een organisatie worden uitgevoerd. Voor het woord proces hanteren we de volgende definitie:

Een proces is een ordening van activiteiten, met een expliciet begin en einde, gericht op het doelbewust totstandkomen van een product of dienst voor een (interne) klant ((Tolsma & De Wit)

Op basis van deze definitie kunnen we vaststellen dat een proces moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. het proces heeft een duidelijk begin (input) en einde (output)
2. het resultaat is gericht op een interne of externe klant
3. het proces moet waarde toevoegen voor de klant
4. het proces bevat een (chronologische) ordening van activiteiten

Activiteit en Handeling

Zoals gezegd, bestaat een proces dus uit een chronologische ordening van activiteiten. Dat brengt ons op het begrip van een activiteit. Een activiteit is gekoppeld aan een individuele medewerker (of steeds vaker een systeem). De activiteit is vervolgens weer opgebouwd uit een aantal handelingen.

Een handeling is de meest elementaire vorm van een werkzaamheid in een organisatie.

Een activiteit is een clustering van een of meer bij elkaar horende handelingen, zoals bij de activiteit postregistratie dat eerdergenoemde handelingen kent.

Wanneer vanuit een medewerker wordt bekeken welke activiteiten allemaal worden uitgevoerd, spreken we over taken. Taak en activiteit zijn dus synoniemen van elkaar. Vanuit het proces bezien spreken we over activiteiten en vanuit de functie bezien over taken.

Proces

Een reeks van sterk aan elkaar gerelateerde taken met een duidelijke doelstelling. Of: Geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten dat input omzet in output. Een goede procesbeschrijving bestaat alleen uit de kritieke activiteiten en niet veel meer dan dat.

Bron: De AO en procesmanagement - Theorie en voorbeelden van de AO en procesmanagement, AO-online


proces processen process bedrijfsproces

Gestructurereerde groepering van activiteiten die is ontworpen om een specifieke output te produceren voor een bepaalde klant of markt (Davenport, 1993)

Verzameling van activiteiten die één of meerdere soorten input nodig heeft en output creërt met toegevoegde waarde voor de klant.

Reengineering the corporation - a manifesto for business revolution, Michael Hammer & James Champy (1993)

 

proces processen process bedrijfsproces

Proces

Een set van samenhangende activiteiten om een bepaald doel te bereiken.

Een proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens een min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct.

Bron: https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Proces

proces processen process bedrijfsproces

Davenport (1995) geeft aan bedrijfsprocessen de volgende definitie: Een gestructureerde, weloverwogen groep activiteiten, ontworpen om een specifieke prestatie te leveren voor een specifieke klant.

Champy en Hammer (1993) definiëren een bedrijfsproces als: Een verzameling van activiteiten die een of meer soorten input gebruikt om een prestatie te leveren die waardevol is voor de klant.

Wij hanteren in het verlengde van deze definities de volgende omschrijving: Een gestructureerde, weloverwogen groep activiteiten inclusief de bij behorende voorzieningen die een of meer soorten input gebruikt om een specifieke prestatie te leveren voor een specifieke klant.

In onze praktijk onderscheiden we de volgende soorten bedrijfsprocessen:
- voortbrengingsprocessen: processen die waarde toevoegen voor de externe klant;
- commerciële processen: processen die gericht zijn op het ontdekken, onderkennen en specificeren van de specifieke prestatie die de klant van ons vraagt;
- ontwikkelingsprocessen: processen als productontwikkeling, product-en marktinnovatie, en technologische innovatie maken het de organisatie mogelijk effectief te werken op langere termijn; ontwikkelingsprocessen zijn 'toegevoegde waarde' processen met een langere termijn;
- besturingsprocessen: processen die voortkomen uit de noodzaak afzonderlijke delen van de organisatie te laten fungeren als één geheel; zij vormen de verbindende schakel tussen de afzonderlijke hoofdprocessen (de besturing van een hoofdproces is wat ons betreft onderdeel van dat-zelfde hoofdproces en dus geen zelfstandig proces); ondersteunende processen: processen die een rol spelen als voorwaar-denschepper voor alle andere processen; veel voorkomende voorbeelden liggen in het werkingsgebied van ICT, HRM, financiën en administratie en onderhoud.

Bron: Bedrijfsprocessen onder architectuur, Koriander Achterberg & Huub Torremans

proces processen process bedrijfsproces

[Bij het] structureren van de processen, [kunnen] processen ingedeeld worden naar aard en niveau.

•aard van het proces: primaire, secundaire en tertiaire processen;
•niveau van het proces: hoofdprocessen, processen, activiteiten en handelingen.

Aard van het proces
We kunnen processen op verschillende manieren ordenen. De meest voorkomende manier is dat een organisatie allereerst ingedeeld wordt naar de aard van het proces. We kunnen dan de volgende indeling maken:
• Primaire processen (ook kern– of operationele processen genoemd) beschrijven de dienstverlening of het productieproces. Ze hebben betrekking op het voortbrengen van dienst en/of product van een organisatie voor een externe klant. Primaire processen lopen van klant tot klant. Van klantvraag tot klantoplossing. Voor een productiebedrijf zijn de primaire processen: productontwerp, productontwikkeling, de productie zelf en de logistieke distributiefunctie. Voor een dienstverlenend bedrijf: intake, behandeling en nazorg.
•Secundaire of ondersteunende processen zijn ondersteunend aan de primaire processen (uiteraard ook aan de tertiaire processen en zichzelf). Zij leveren de randvoorwaarden om alle processen effectief uit te voeren. Voorbeelden van secundaire processen zijn het managen en uitvoeren van HRM, Financiën of de Informatievoorziening.
•Tertiaire processen (of besturende– of managementprocessen) omvatten alle activiteiten betreffende het plannen, controleren, rapporteren, evalueren en bijsturen.

In een procesgerichte organisatie vindt besturing op strategisch, tactisch en operationeel niveau plaats. Daarnaast onderscheiden we nog de besturing van de procesontwikkeling zelf. Dit soort besturende processen wordt verbeterprocessen genoemd.

Elke organisatie (groot of klein) kent ongeveer dezelfde secundaire en tertiaire processen. De primaire processen geven de kernactiviteiten van de organisatie weer en kunnen dus geheel verschillend zijn.

(...)

Procesniveaus

Hoofdproces
Elke organisatie is opgebouwd uit een aantal hoofdprocessen. Een hoofdproces (of bedrijfsproces) is een bundeling van een aantal processen en is eigenlijk de vertaling van de missie van de organisatie; waar staan we voor, wat is ons bestaansrecht, wie zijn onze klanten. Waarbij de input van de organisatie via activiteiten wordt omgezet in de output, de producten of diensten van de organisatie. Alle hoofd- of bedrijfsprocessen samen vormen ‘de Organisatie’. Elk hoofdproces bestaat op zijn beurt uit een serie processen. Processen die op elkaar zijn afgestemd en een raakvlak met elkaar hebben en uiteindelijk de organisatie sturen en vorm geven. Elk hoofdproces heeft altijd één gemeenschappelijke doelstelling. Hoofdprocessen zijn over het algemeen vrij stabiel en veranderen alleen als een organisatie andere producten of diensten gaat leveren of bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsfuncties onderkent (bijvoorbeeld innovatie).

Proces
Processen maken de kern uit van procesmanagement en de procesbeschrijving. Processen zijn afdelingsoverstijgend en regelen de relaties tussen afdelingen. Processen zijn organisatorische onderdelen van een organisatie die zijn opgebouwd uit een serie of complex van activiteiten en hulpmiddelen. Deze activiteiten zijn logisch geordend en gericht op het bereiken van resultaten (output) voor een klant. Een proces voegt waarde toe en kan dus niet los gezien worden van de doelstellingen van een organisatie.

Naamgeving processen
Bij de namen van processen wordt het patroon van een serie gebeurtenissen benadrukt door bij de formulering ervan gebruik te maken van werkwoorden. Daarnaast geeft een zelfstandig naamwoord aan wat het behaalde resultaat van een proces moet zijn.

(...)

Activiteiten
Een proces bestaat uit een aantal activiteiten. ... In een bepaalde volgorde vormt het totaal van deze activiteiten een proces. Bijvoorbeeld: de activiteit "Printen factuur" is onderdeel van het proces "Factureren debiteuren" en dat is weer een onderdeel van het hoofdproces "Administratie".

Handelingen
Als de behoefte bestaat kan de procesbeschrijving nog verder worden gedetailleerd door activiteiten onder te verdelen in handelingen. Dit is met name belangrijk bij het schrijven van werkinstructies en handleidingen.

[Binnen een procesbeschrijving kun je keuzes modelleren]

Keuze
Een Keuze is een kruispunt (of een beslismoment) in de procesbeschrijving. Om visueel duidelijk te maken dat het proces na een keuze meerdere richtingen uit kan gaan, wordt een keuze-icoon tussengevoegd. Een keuze is een korte vraag die alleen met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kan worden. Een keuze wordt ook wel een beslissing of beoordeling genoemd.

Keuze-icoon en ja/nee
Het antwoord op de vragen in de Keuze-iconen kan alleen ‘ja’ of ‘nee’ zijn. In beide gevallen is er een vervolgactie, al kan het proces daarna wel direct stoppen. ... De acties komen ná de keuze, waardoor de pijlen van de keuze-icoon naar de acties gericht zijn. De woorden ‘ja’ en ‘nee’ worden bij de pijlen geschreven.

Keuze en vervolgacties
Een keuze volgt altijd op een actie, en heeft dus ook altijd betrekking op de voorafgaande actie. Na een keuze kan een vervolgactie plaatsvinden, maar er kan ook nog een keuze volgen.

Bron: http://nieuwsbrief.2xplain.nl/docs/DocBinBlob.aspx?ID=%7Bde6af578-f34b-4e1c-8270-b7e10572c0b9%7D

proces processen process bedrijfsproces

Business process

A business process consists of a set of activities that is performed in an organizational and technical environment. These activities are coordinated to jointly realize a business goal. Each business process is enacted by a single organization, but it may interact with business processes performed by other organizations.

According to this definition, a business process consists of coordinated activities. Typically, these activities must he performed in a particular order. For example, the family doctor first examines a patient and then makes a diagnosis.

Although a business process is enacted by a single organization, it may interact with other business processes within and across organizational boundaries. For example, the family doctor may bill the insurance company of the patient.

Bron: Modeling Business Processes: A Petri Net-Oriented Approach, Wil van der Aalst, Christian Stahl

 

proces processen process bedrijfsproces

De definitie van een proces

Een serie van samenhangende activiteiten die erop gericht zijn om input om te zetten in output. Een proces wordt vaak ondersteund met behulp van een serie procedures en werkinstructies. Daarin kunnen de stappen vanuit het proces worden gespecificeerd.

Bron: Het procesmanagement kookboek, Marion van Wezel

proces processen process bedrijfsproces

Business Process

A defined set of business activities that represent the steps required to achieve a business objective. It includes the flow and use of information and resources.

Bron: https://info.convedo.com/tech-talk/the-ultimate-glossary-45-bpmn-2-terms-explained

proces processen process bedrijfsproces

Process

A sequence or flow of Activities in an organization with the objective of carrying out work. In BPMN, a Process is depicted as a graph of Flow Elements, which are a set of Activities, Events, Gateways, and Sequence Flow that adhere to a finite execution semantics.

Bron: https://info.convedo.com/tech-talk/the-ultimate-glossary-45-bpmn-2-terms-explained

proces processen process bedrijfsproces

Sub-Process

A Process that is included within another Process. The Sub-Process can be in a collapsed view that hides its details. A Sub-Process can be in an expanded view that shows its details within the view of the Process that it is contained in. A Sub-Process shares the same shape as the Task, which is a rectangle that has rounded corners.

Bron: https://info.convedo.com/tech-talk/the-ultimate-glossary-45-bpmn-2-terms-explained

proces processen process bedrijfsproces

Proces


Serie activiteiten, materiaal- en/of informatiestroom die input transformeert naar output met het doel een product te produceren, een dienst te verlenen of een taak uit te voeren voor (interne of externe) klanten.

Bij elkaar behorende serie van activiteiten die moeten leiden tot een vooraf bepaald doel of resultaat.

De kern van processen bestaat uit een verzameling van een aantal volgtijdelijke activiteiten die gezamenlijk leiden tot een gewenst doel. Om van processen te kunnen spreken zijn naast deze verzameling van activiteiten nog vier andere bouwstenen nodig, te weten: leveranciers, input, output en klanten.

Een reeks van handelingen zonder accumulatie van voorraad/wachttijd

Aantal logisch met elkaar verbonden, volgtijdelijke activiteiten die invoer ontlenen aan een leverancier, waarde toevoegen en vervolgens uitvoer voor een klant voortbrengen

Een reeks van sterk aan elkaar gerelateerde taken met een duidelijke doelstelling. Of: Geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten dat inputomzet inoutput. Een goede procesbeschrijving bestaat alleen uit de kritieke activiteiten en niet veel meer dan dat.

Set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output, gestart door een duidelijke trigger en eindigend met een duidelijk resultaat

Gestructureerde serie activiteiten ten behoeve van een gedefinieerde doelstelling.

Gestructureerde verzameling activiteiten die bedoeld is om specifieke doelen te bereiken.

Serie van activiteiten in een logische volgorde, gericht op het doelbewust totstandkomen van een product of dienst voor een (interne) klant.

Doelbewuste ordening van activiteiten, met een expliciet begin en einde, gegricht op het totstandkomen van een product of den dienst voor een interne of externe klanten

 • Een proces heeft altijd een duidelijk begin (trigger) en een eind (resultaat)
 • Het resultaat van een proces is gericht op een interne of externe klant
 • Een proces omvat een bepaalde ordening van activiteiten die voor het gewenste resultaat moeten worden uitgevoerd.

Serie van bewerkingen die moeten worden uitgevoerd om de vraag van de klant te beantwoorden en uiteindelijk het product op te leveren dat voldoet aan de specificaties die vooraf zijn gesteld.

Bij primaire processen wordt de output van een proces geleverd aan externe klanten, bij secundaire (ondersteunende) processen gaat de output naar een interne klant. Besturende processen hebben als focus het aansturen/bijsturen van primaire of ondersteunende processen.

Primaire processen zijn de processen waarin de kernactiviteiten van een organisatie plaatsvinden. De ondersteunende processen zijn gericht op het tot stand brengen en in stand houden van het middelencomplex van de organisatie.

Een verzameling van opeenvolgende en samenhangende activiteiten gericht op het tot stand brengen van een (tussen)product of dienst.

Verzameling operaties en omstandigheden die bijeen worden gebracht om invoer in uitvoer om te zetten (Ronald Does & Jeroen Mast).

Samenhangende reeks activiteiten om een product of dienst te leveren die toegevoegde waarde biedt aan de klant.

Samenhangend geheel van activiteiten, mensen en middelen, waarmee een of meer producten of diensten worden voortgebracht.

 

proces processen process bedrijfsproces

Transaction Processing

Refers to workflow or other software systems that make changes in databases. The most rigorous transaction processing systems make copies of everything as the transaction occurs to guarantee that its completed correctly. If anything goes wrong, the state of all data involved is reset to its original state. Imagine you seek to move money from one account to another. The system checks to see that the money is removed from one account and placed in the other, and doesn't finalize things until its sure that both actions have occurred.

Bron: https://www.businessprocessglossary.com/7419/transaction-processing

A transactional process

A transactional process (in contrast to physical manufacturing) is one that transforms information and data. For example office activities, financial functions, credit card transactions, insurance industry, order processing, invoicing, and many service functions such as help lines and help desks.

Bron: https://www.businessprocessglossary.com/7417/transactional-process

proces processen process bedrijfsproces

Definition of a Transactional Process

The definition I use is a process that involves the transfer of information from one subprocess to the next subprocess. A manufacturing process will involve the transfer of material. Of course, every manufacturing process will involve transactional components; specifications, work orders, job scope planning, time and materials reporting, work approvals, scheduling, etc. It would be hard to come up with a business process that is entirely one or the other. Look for a process that is dominated by the flow of information or paperwork, either in physical or electronic form.

Bron: https://www.isixsigma.com/topic/definition-of-a-transactional-process/

proces processen process bedrijfsproces


Transformationele processen zijn bijvoorbeeld productie of systeemontwikkeling, die invoer krijgen en fysiek of virtueel van vorm veranderen. Transactionele processen draaien om een uitwisseling, zoals verkoopprocessen of andere transacties.

Bron: https://www.lucidchart.com/pages/nl/bedrijfsproceskaarten

 

proces processen process bedrijfsproces

Bedrijfsproces

Verzameling van gestructureerde activiteiten met logische gedrag die een specifieke dienst of product produceren.

 

proces processen process bedrijfsproces

Een proces is een traject van alle stappen waarmee een bepaalde input getransformeerd wordt tot output.

Bron: 10 minutengids / Teams en Teamwork, John E Woods

Laatst aangepast op zondag, 27 december 2020 17:51  

The problem is never how to get new, innovative thoughts into your mind, but how to get the old ones out.

Dee Hock (Former CEO, Visa International)

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 170 gasten online
Artikelen

continuous improvement john hunter current success final achievement

Banner
Banner

citaat

Before I came here, I was confused about this subject. Having listened to your lecture, I am still confused -- but on a higher level.

Enrico Fermi

Lean boekentips

Banner