• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Belangrijke begrippen Lean Six Sigma - Bedrijfsregels
Belangrijke begrippen Lean Six Sigma - Bedrijfsregels

woordenboek lean six sigma lss

Bedrijfsregels

Definitie

...

Process rule
Statement that defines or constraints some aspect of work and always resolves to either true or false

...

Alias:

Zie ook:

 

bedrijfsregels business rules brm

Business Rule (BR)

Expliciet gemaakte bedrijfsregel die sturend is voor de inhoud of het verloop van een proces (en het management daarvan).

Bron: Het BPM boek - theorie en praktijk van procesgericht organiseren, Aty Boers & Nico de Graaf

bedrijfsregels business rules brm

Business rules

Business process improvement is also about challenging the assumptions and business rules upon which the current process is built and which, in some circumstances, may limit the process. Business rules are categorised in two ways:

  • Constraints - these are the business rules that have to be applied and restrict how a process or task is performed. The constraints may be enforced upon the organisation, for example they may be legal or regulatory constraints. Alternatively, they may result from internal policies or strategies.
  • Operational guidance - these are the business rules that determine how procedures are conducted within the organisation.

Business rules are often simply accepted - 'It's the way we do business here' - but sometimes it is useful to consider whether there is an alternative approach available. While some rules may have made sense when they were introduced, it can be useful to challenge them to see whether they still make sense now. If they do not, then they need to be changed.

Bron: A Guide to Business Analysis Body of Knowledge (Babok), IIBY

 

bedrijfsregels business rules brm

Business rules define the semantics and constraints of business concepts, the reaction to business events, the constraints and preconditions on activities, the rights and obligations of actors, etc.  Therefore, business rules guide and constrain business processes, not only the calculations and validations but also the sequence and timing of activities.

(...)

Different categories of business rules can be present in order to declaratively specify the control-flow (sequence and timing of activities), data (data validation and requirements) and resource perspectives (task allocation and data access rights) on business processes.

Some examples:

1. Integrity constraints are assertions over business concepts that must or should remain true and thus constrain the domain over which business facts can range.  In business process models, integrity constraints can lead to preconditions for specific activity types in the process model.  Moreover integrity constraints can lead to data validation rules for the case data that is exchanged in business processes.

Checking these constraints should not be modeled as a step in the process model.  For instance, in the left-hand side of Figure 5, the data validation rule to enforce that "customers aged under 18 cannot place an order" is hard-coded in the diagram.

2. Derivations, inferences, calculations are statements that define new business concepts in terms of existing concepts.  In this way new facts can be derived from existing facts.  We often implicitly think of derivation rules and model them as decision logic in BPMN models.

3. Permissions and obligations of actors in a business interaction impose sequence and timing rules on business processes.  Assume an order-to-cash business process that can occur according to two distinct policies:  payment-after-shipment or shipment-after-payment.

4. Reaction rules state which actions are to be undertaken, given the occurrence of a certain business event and the state of the process instance.

Bron: How Business Rules Define Business Processes


bedrijfsregels business rules brm

Regels

Strikt genomen is een regel een vorm van een stelling, en wel een stelling die een verplichting of een noodzakelijkheid uitdrukt. 'Het is mooi weer vandaag' is een stelling, die kan waar of onwaar zijn, het is echter geen regel. 'Als het regent kan het geen mooi weer zijn' is een regel, namelijk een stelling die een noodzakelijkheid uitdrukt. 'Als het regent moet je een paraplu dragen of een hoofddeksel opdoen' is een regel die een verplichting uitdrukt.

Regels die een noodzakelijkheid uitdrukken worden ook wel structurele regels genoemd en zijn een reflectie van de werkelijkheid. Alle natuurkundige wetten zijn voorbeelden van noodzakelijkheid; de zwaartekracht-wet van Newton is een regel en drukt een noodzakelijk verband uit tussen zwaartekracht, massa's en afstand.

Regels die een verplichting uitdrukken zijn gedragsregels. Kenmerkend voor gedragsregels is dat ze het handelen beperken, en daarmee in principe alle vrijheid overlaten voor alles wat niet geregeld is; alles mag, tenzij het geregeld is. Een goed voorbeeld van gedragsregels zijn spelregels: alle bewegingen mogen, met als doel om te winnen, behalve datgene wat door middel van regels wordt verboden of ingeperkt.

Bij voetbal mag je tegen de bal schoppen maar niet tegen de schenen van een tegenstander; dat is geregeld in de regels van het voetbal en daar staan strafmaatregelen tegenover. Dat er bij voetbal slechts één bal mag worden gebruikt is een voorbeeld van een structurele regel die als een gegeven moet worden beschouwd, anders is er immers geen sprake meer van voetbal. Gedragsregels kunnen dus overtreden worden, structurele regels niet. Strafmaatregelen kunnen op zichzelf staande regels zijn, maar in de praktijk zijn ze vaak opgenomen in de regel. De volgende regel uit de voetbalspelregels van de KNVB' is daar een voorbeeld van: 'Indien de nemer de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.'

In de dagelijkse praktijk is het onderscheid tussen vrijheid en regels niet altijd zo scherp. Er is vaak sprake van ongeschreven regels, bijvoorbeeld dat het niet gepast is om tijdens het eten te telefoneren. Het gaat dan om dingen die 'not done' zijn en waar nagenoeg iedereen vanaf weet. Maar ook dergelijke maatschappelijke conventies zijn soms de moeite waard om opgeschreven te worden, al is het alleen maar om ze te kunnen communiceren met mensen die uit andere culturen komen. Kortom, regels zijn een belangrijk onderdeel van ethische normen en waarden in een maatschappelijke of bedrijfsmatige context.

Regels drukken een verplichting of noodzakelijkheid uit.
• Structurele regels drukken een noodzakelijkheid uit en reflecteren de werkelijkheid. Zij kunnen niet worden overtreden.
• Gedragsregels geven een verplichting aan en geven daarmee richting aan te volgen gedrag van mensen door te gebieden wat ze moeten doen of door te verbieden wat ze niet mogen doen. Zij kunnen worden overtreden.

Bedrijfsregels

Bedrijfsregels zijn structurele regels of gedragsregels die gelden binnen de context van een bedrijf (het verschil tussen structurele en gedragsregels wordt verder in dit boek niet gehanteerd). 'Bedrijf' in de zin van organisatie kan zowel betrekking hebben op commerciële dienstverleners als op niet-commerciële dienstverlenende instellingen, zoals zelfstandige bestuursorganen (bijvoorbeeld de Belastingdienst), gemeentes en landelijke overheidsinstellingen (bijvoorbeeld een ministerie), verenigingen (bijvoorbeeld de ANWB) en andere georganiseerde groepen mensen met een bepaal doel. Dit boek richt zich primair op dienstverleners en minder op de productie- en procesindustrie.

Het gedrag, waar gedragsmatige bedrijfsregels over gaan, betreft zowel het gedrag intern als naar buiten toe, onder andere naar klanten en partners. De Engelse term 'business', die etymologisch verwant is met het Nederlandse 'bezig zijn', heeft meer dan het Nederlandse 'bedrijf' betrekking op de primaire activiteit van een bedrijf, namelijk zakendoen ('doing business'). Bedrijfsregels gaan dus niet alleen over hoe een bedrijf intern werkt, maar ook over hoe een bedrijf zaken doet met de wereld daarbuiten.

Bedrijfsregels zijn geldig voor de hele bedrijfsvoering van een bedrijf. Bedrijfsregels zijn niet hetzelfde als inrichtingsprincipes of beleidsadviezen; bedrijfsregels gaan niet over hoe een bedrijf ingericht moet worden, maar over hoe een bedrijf opereert. Dit leidt nogal eens tot het misverstand dat bedrijfsregels alleen geldig zouden zijn voor de 'operationele' afdelingen van een bedrijf. Bedrijfsregels gaan over het daadwerkelijke gedrag van wie dan ook binnen het bedrijf, ongedacht de afdeling, eenheid of aard van de werkzaamheden. Ook een lid van de directie moet zich houden aan bedrijfsregels (bijvoorbeeld met betrekking tot het indienen van declaraties), ook al houdt dit lid zich misschien meer bezig met inrichten dan met de operatie.

Bedrijfsregels zijn regels die door de organisatie zelf bepaald en onderhouden worden. Ze worden ingezet om bedrijfsdoelen te bereiken, en kunnen dan ook naar believen, mits binnen de grenzen van de wet, onder verantwoordelijkheid van het bedrijfsmanagement worden gewijzigd. Men spreekt dan ook wel over de jurisdictie van een organisatie. Een bedrijfsregel kan dan ook, conform de standaard die de OMG ervoor heeft vastgesteld,' gedefinieerd worden als een regel die onder jurisdictie van een bedrijf valt. Bedrijfsregels zijn niet hetzelfde als wetten die voor bedrijven gelden. Wetten worden door een autoriteit (land, unie) uitgevaardigd en kunnen geldig zijn voor het bedrijf als 'onderdaan' van die autoriteit. Veelal moet een vertaalslag met de nodige interpretatie plaatsvinden van wetten naar binnen het bedrijf toepasbare bedrijfsregels (Gelinck, 2007).

Voorbeelden van bedrijfsregels
• Iedere klant moet zijn toegekend aan een accountmanager voordat hij een order mag plaatsen.
• Iedere klant moet als een gouden klant beschouwd als hij meer dan twaalf orders per kalenderjaar plaatst.
• Iedere gouden klant moet altijd toegang tot het warenhuis krijgen.
• Iedere order groter dan € 1.000 mag niet worden geaccepteerd zonder een kredietcontrole.
• Geen enkel product mag geleverd worden voordat de klant betaald heeft.
• Binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag moet een offerte zijn uitgebracht.

(...)

Regel (Beperking)

Formulering die een verplichting of noodzakelijkheid uitdrukt.

Bedrijfsregel (Business Rule)

Structurele regel of gedragsregel die geldt binnen de context van een bedrijf en die onder jurisdictie van het  bedrijf valt.

Gedragsregels

Regel die een verplichting uitdrukt. (Een gedragsregel kan worden overtreden).

Structurele regel

Regel die een noodzakelijkheid uitdrukt (Een structurele regel kan niet overtreden worden).

Operationele bedrijfsregel

Instructie die aangeeft hoe actoren (mensen en systemen) in de bedrijfsvoering in bepaalde situatie moeten handelen.

Bron: Uw bedrijf geregeld met Business Rule Management, Alcedo Coenen, Leo Hermans, Matthijs van Roosmalen & Silvie Spreeuwenberg

 

bedrijfsregels business rules brm

Structural assertions, action assertions, and derivations

The Business Rules Group's Final Report of July 200030 (“the Final Report”) distinguishes the following types of rule statements:

1. Structural assertions include both definitions of terms and what the Final Report refers to as “facts relating terms to each other” (although I prefer the term fact type to fact, as I shall explain in Section 6.3 in Chapter 6).
2. Action assertions (or constraints) define allowable actions; given the Final Report's focus on “constraints on the creation, updating and removal of persistent data in an information system,” these define allowable changes to data.
3. Derivations “define how knowledge in one form may be transformed into other knowledge, possibly in a different form.”

Bron: https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/business-rule-group

bedrijfsregels business rules brm

Bedrijfslogica/-regels

Hieronder vallen zowel de statische als dynamische bedrijfsaspecten, die door business rules worden beschreven. Een business rule is een statement dat bepaalde bedrijfsaspecten vastlegt. Door de Business Rules Group worden drie typen onderscheiden, namelijk:

(1) Structural assertion
Een statement dat de statische structuur van een bedrijfsaspect vastlegt, zoals “een factuur bestaat uit persoonsgegevens en productinformatie”.

(2) Action assertion
Een statement dat de constraints/voorwaarden van een organisatorische actie uitdrukt. Action assertions kunnen in autorisatie, condities en integriteit constraints worden onderverdeeld. Een autorisatie definieert of een bepaalde actie door een gebruiker mag worden ondernomen. Een conditie bepaalt of en welke business rule van toepassing is, als de conditie waar is, zoals “bevat de factuur een factuurnummer?”. Een integriteit constraint specificeert een conditie die waar moet zijn, zoals “iedere factuur moet een factuurnummer bevatten”.

(3) Derivation
Een statement dat is afgeleid van andere kennis binnen het bedrijf. Derivations kunnen in wiskundige calculaties en afleidingen/gevolgtrekkingen worden onderverdeeld. Een wiskundige calculatie levert een feit op volgens een bepaald wiskundig algoritme, zoals “uurloon maal aantal uur”. Een afleiding levert een feit op volgens logische inductie of deductie, zoals “het feit dat het uurloon op de urenregistratie in overeenkomst is met het uurloon van een persoon”. Het opleveren van een feit resulteert in een toestandsverandering.

Bron: https://homepages.cwi.nl/~paulk/thesesMasterSoftwareEngineering/WilfredBelo.pdf

bedrijfsregels business rules brm

 

Categories of business rule


A statement of a business rule falls into one of four categories:

(1) Definitions of business terms

The most basic element of a business rule is the language used to express it.  The verydefinition of a term is itself a business rule which describes how people think and talkabout things.  Thus, defining a term is establishing a category of business rule. Terms   have   traditionally   been   documented   in   glossaries   or   as   entities   in   anentity/relationship model.

(2) Facts relating terms to each other

The nature or operating structure of an organization can be described in terms of thefacts which relate terms to each other.  To say that a customer can place an order is abusiness  rule.    Facts  can  be  documented  as  natural  language  sentences  or  asrelationships, attributes, and generalization structures in a graphical model.

(3) Constraints (here called ‘action assertions’)

Every  enterprise  constrains  behavior  in  some  way,  and  this  is  closely  related  toconstraints on what data may or may not be updated.  To prevent a record from beingmade is, in many cases, to prevent an action from taking place.

(4) Derivations
Business rules (including laws of nature) define how knowledge in one form may betransformed into other knowledge, possibly in a different form.

Bron: http://www.businessrulesgroup.org/first_paper/BRG-whatisBR_3ed.pdf

bedrijfsregels business rules brm

The "best of breed" classification

The best of breed classification is a classification which encompasses different types of rules and which is closely related to the manner rules are generally perceived in an organisation. In the classification, we differentiate between:

1) Constraints, which are statements concerning the enterprise that shall or should always be true. Constraints are either integrity rules or behavioural rules and act on the information used by the organisation.

2) Derivation rules, which are statements that specify how new information is derived from other information.

3) Process rules, which describe the process logic, i.e., the sequence of process steps execution, often referred to as ECA (event, condition, action) rules.

Bron: https://www.cogniamfinance.com/downloads/CF_BusinessRulesManagement.pdf

bedrijfsregels business rules brm

  • Structural assertions (terms and facts)
  • Action assertions (constraints)
  • Derivations

TYPES OF BUSINESS RULE

 

Each BUSINESS RULE must be one of the following:

• A STRUCTURAL ASSERTION — a defined concept or a statement of a fact thatexpresses some aspect of the structure of an enterprise.  This encompasses both termsand the facts assembled from these terms.

• An ACTION ASSERTION — a statement of a constraint or condition that limits orcontrols the actions of the enterprise.

• A DERIVATION — a statement of knowledge that is derived from other knowledge inthe business.

Business Rule

A statement that defines or constrains some aspect of the business.  This must beeither a term or fact (described below as a STRUCTURAL ASSERTION), aconstraint (described below as an ACTION ASSERTION), or a DERIVATION.  Itis ‘atomic’ in that it cannot be broken down or decomposed further into moredetailed business rules.  If reduced any further, there would be loss of importantinformation about the business.

Structural Assertions

The first kind of business rule to be discussed is the STRUCTURAL ASSERTION.  A STRUCTURALASSERTION is a statement that something of importance to the business either exists as a conceptof interest or exists in relationship to another thing of interest.  It details a specific, static aspectof  the  business,  expressing  things  known  or  how  known  things  fit  together.    STRUCTURALASSERTIONS are frequently portrayed by entity/relationship models.

Action Assertions

An  ACTION  ASSERTION  is  a  statement  that  concerns  some  dynamic  aspect  of  the  business.    Itspecifies constraints on the results that actions can produce.  The constraints are described non-procedurally, in terms of the other atomic business rules.  Where the STRUCTURAL ASSERTIONS describe possibilities, ACTION ASSERTIONS impose constraints —  ’must’ (or, ‘should’) or ‘mustnot’ (or, ‘should not’).

Derivations

A BASE FACT is a FACT that is a given in the world and is remembered (stored) in the system.  ADERIVED  FACT  is  created  by  an  inference  or  a  mathematical  calculation  from  TERMS,  FACTS,other DERIVATIONS, or even ACTION ASSERTIONS.Figure  13  shows  the  business  rules  model  of  DERIVATIONS.    In  this  view,  a  DERIVED  FACT  isshown  as  a  kind  of  FACT,  along  with  BASE  FACT.    Each  DERIVED  FACT  must  be  derived  usingone DERIVATION.  The DERIVATION, in turn, must be based on one or more BUSINESS RULES.  Inother words, a DERIVATION also must be used to derive at least one and possible more DERIVEDFACTS.

Bron: http://www.businessrulesgroup.org/first_paper/BRG-whatisBR_3ed.pdf

bedrijfsregels business rules brm

 

Bedrijfsregel

Een bedrijfsregels is een regel die een bepaalt aspect van de business definieert of beperkt. Het is bedoeld om de kenmerken van de business te handhaven of het gedrag van de business te beïnvloeden. Een bedrijfsregel komt onder andere voort uit het bedrijfsbeleid, uit wet- en regelgeving. Een bedrijfsregel is geen requirement maar is in de praktijk vaak de bron van één of meer requirements. Een bedrijfsregel is onafhankelijk van de werking van het systeem en van de inrichting van het proces. Sommige bedrijfsregels kunnen rechtstreeks worden overgenomen als requirement, bijvoorbeeld de afspraak dat klanten een zescijferig klantnummer krijgen ter identificatie. Andere bedrijfsregels kunnen op verschillende manieren worden geïmplementeerd.

bedrijfsregels business rules brm

Een bedrijfsregel is een regel die een bepaald aspect van de business definieert of beperkt (Business Rules Group, 2001). Het systeem moet voldoen aan de bedrijfsregel of hem zelfs afdwingen. Een bedrijfsregel is onafhankelijk van de werking van het systeem en van de inrichting van het proces. Als de werkzaamheden niet met het systeem maar volledig handmatig uitgevoerd zouden worden, geldt de bedrijfsregel nog steeds. Wiegers (2003) onderscheidt vijf typen bedrijfsregels.

(1) Feiten
Uitspraken over de business die waar zijn. Het gaat meestal over belangrijke business-begrippen en de relaties daartussen.

Voorbeeld:
een hotelreservering moet altijd voor een aaneengesloten reserverings-periode gelden.

(2) Beperkingen
Ze beperken de manier waarop de business werkt. Beperkingen zijn te herkennen aan woorden als moeten, mogen niet, alleen toegestaan als.

Voorbeeld:
een reservering mag niet meer dan één jaar van tevoren gedaan worden.
Geconditioneerde acties
Onder bepaalde voorwaarden wordt een actie geïnitieerd. Deze bedrijfsregels beginnen vaak met het woord 'als' of 'wanneer'.

Voorbeeld:
als de gasten van een gereserveerde kamer niet voor 18.00 uur hebben ingecheckt en ook Met op de dag zelf telefonisch hebben laten weten hoe laat ze zullen arriveren, wordt de kamer vrijgegeven voor andere gasten.

Conclusies
Er ontstaat een nieuw feit als een ander feit of een berekening aan een bepaalde voorwaarde voldoet. Ook deze bedrijfsregels beginnen vaak met het woord 'als' of 'wanneer', maar daarop volgt een nieuw feit en geen actie zoals bij de vorige categorie.

Voorbeeld:
als op één van de dagen in de gewenste reserveringsperiode geen kamer beschikbaar is, is de hele reservering niet mogelijk.

Berekeningen
Berekeningen kunnen gepaard gaan met ingewikkelde rekenregels of wiskundige formules. Denk aan de rekenregels waaraan de salarisadministratie moet voldoen.

Voorbeeld:
de totaalprijs van een reservering moet berekend worden door ....

Bron: Handboek Requirements, Nicole de Swart

bedrijfsregels business rules brm

Business rule

A business rule is a rule that defines or constrains some aspect of business and always resolves to either true or false. Business rules are intended to assert business structure or to control or influence the behavior of the business. Business rules describe the operations, definitions and constraints that apply to an organization. Business rules can apply to people, processes, corporate behavior and computing systems in an organization, and are put in place to help the organization achieve its goals.

Bron: http://dbpedia.org/page/Business_rule

 

proces processen process bedrijfsproces

Bedrijfsregels en procesregels

Het concept bedrijfsregel of Business Rule wordt op verschillende manieren gedefinieerd, afhankelijk van de context waarbinnen het wordt gebruikt. In het algemeen is een bedrijfsregel een gebod of verbod waaraan men zich in een organisatie (bedrijf) dient te houden.

Afhankelijk van de context worden meer specifieke definities gehanteerd. Gedrag van mensen (en systemen) in organisaties wordt naast (vak)kennis en ervaring medebepaald door onderlinge afspraken en extern en intern opgelegde regels. Dit totaal noemt men ook wel de (bedrijfs)kennis.

Het expliciteren en vastleggen van deze kennis is belangrijk voor allerlei doeleinden. Voorbeelden hiervan zijn het opleiden van medewerkers, het laten werken van informatiesystemen, het voldoen aan wet- en regelgeving of het nemen of beoordelen van beslissingen. Het relevante deel van de kennis wordt hiertoe vastgelegd in (of vertaald naar) bedrijfsregels en de achterliggende onderbouwing daarvan.

Bedrijfsregels zijn de regels die richting geven aan het operationele handelen en beslissen in organisaties.

[Bij bedrijfsregels] gaat [het] zowel om de externe regelgeving, bijvoorbeeld wetten en regels uitgevaardigd door de overheid, als om de interne regelgeving (op basis van de strategie, gekozen dienstverlening, interne afspraken). Het vertalen van deze regelgeving' naar toepasbare bedrijfsregels is een essentiële stap.

Een model waarin bedrijfsregels en de daarbij relevante informatie zijn vastgelegd noemen we ook wel een kennismodel.

(...)

Bedrijfsregels leggen we bij voorkeur vast als declaratieve kennis, zodat de regels op meerdere manieren bruikbaar zijn.
Ook het onderhouden van bedrijfsregels is nu eenvoudiger, omdat de context waarin een regel een rol speelt, niet meer bepalend is voor de formulering.

Bedrijfsregels die (rechtstreeks) het procesverloop bepalen noemen we ook wel procesregels. In dergelijke regels wordt aangegeven welke condities moeten zijn ingevuld voordat een activiteit kan starten of welke volgende stap in het proces gezet moet worden.

Procesregels zijn bedrijfsregels die bepalen welke activiteiten in een proces uitgevoerd moeten en mogen worden en die zo de processtroom bepalen per individuele casus of opdracht' die een proces(keten) doorloopt.

Om de abstracte toelichting en definitie in het hiervoor genoemde te verduidelijken, bevat het volgende kader enkele voorbeelden van procesregels.

Voorbeelden van procesregels

- Een subsidieaanvraag krijgt alleen de status 'in behandeling' nadat de activiteit 'Controleren subsidieaanvraag' is uitgevoerd en daarin is vastgesteld dat de aanvraaggegevens compleet zijn.

NB Naast deze procesregel zal er een andere bedrijfsregel zijn die bepaalt wanneer sprake is van een complete aanvraag.

- De activiteit 'Toetsen subsidiecriteria' mag alleen worden uitgevoerd indien de aanvraag de status 'in behandeling' heeft.
- De activiteit 'Verzoeken om completeren aanvraag' moet worden uitgevoerd binnen twee werkdagen na de vaststelling dat een aanvraag incompleet is.
— De activiteit 'Verzoeken om completeren aanvraag' is alleen afgerond indien aan mini-maal één van de volgende voorwaarden is voldaan:
• een schriftelijke mededeling 'verzoek completeren aanvraag' is verzonden aan de aanvrager;
• een telefonische mededeling 'verzoek completeren aanvraag' is geregistreerd.
— De activiteit 'Toekennen subsidie' moet worden uitgevoerd door een medewerker met de rol 'Beslisser subsidie'.

Uit de voorbeelden blijkt dat er samenhang is tussen de procesregels en overige bedrijfsregels. Ook kan er overlap bestaan tussen procesregels en overige bedrijfsregels. In die gevallen zorgen we ervoor dat regels slechts één keer worden vastgelegd en dat door een verwijzing hergebruik plaatsvindt. Dat betekent dat een wijziging in deze regels slechts één keer hoeft te worden verwerkt.

Een deel van de procesregels is onafhankelijk van de inrichting en wordt bepaald door wet- en regelgeving, interne regels van de organisatie of de vaste logica van het proces. Dit zijn de regels die behoren hij het functionele procesmodel. We noemen deze regels de functionele procesregels of de formele procesregels.

Voorbeelden van functionele procesregels

We geven een voor beeld bij iedere genoemde categorie: wet en regelgeving, interne regels en vaste proceslogica.

Procesregels op basis van wetgeving ontstaan bijvoorbeeld wanneer in de wet staat dat een subsidie alleen verleend kan worden na een daartoe strekkende aanvraag. Een of meer procesregels zullen regelen dat het proces aan deze volgorde voldoet. Een procesregel op basis van interne regels ontstaat wanneer is vastgesteld dat een inkoopfactuur pas betaald mag worden na deugdelijke ontvangst van de betreffende goederen. Dit betekent dat de activiteit ontvangen van goederen altijd voorafgaat aan het betalen van de factuur. Een voorbeeld op basis van een vaste proceslogica is dat iets bijvoorbeeld alleen vernietigd kan worden indien het aanwezig is (we volgen hierbij de levenscyclus van een object). Zo zullen camerabeelden door de politie alleen vernietigd kunnen worden nadat deze zelf zijn opgenomen of zijn ontvangen van een burger of bedrijf.
Bovendien zijn er procesregels die een gevolg zijn van inrichtingskeuzes. Wanneer we er bijvoorbeeld voor kiezen om te werken met senior- en junior behandelaars, dan zullen er procesregels zijn die bepalen in welke gevallen een senior- dan wel een junior behandelaar een activiteit uitvoert. Deze procesregels noemen we ook wel bedrijfsvoeringsregels. Deze regels stellen we vast als onderdeel van het ontwerp van de ingerichte processtroom.

Bedrijfsregels:
1.1 Procesregels (bepalen welke activiteiten uitgevoerd moeten en mogen worden)
1.1.1 Functionele procesregels (los van inrichting), Synoniem: formele procesregels
1.1.2 Bedrijfsvoeringsregels (ter ondersteuning van de gekozen inrichting)
1.2 Overige bedrijfsregels, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van berekeningen of het beoordelen van een aanvraag

Bron: Grip op processen in organisaties, Gerrit-Jan Obers & Ko Achterberg

bedrijfsregels business rules brm

Een procesmodel kan gezien worden als een schema waarin het ‘algoritme’ van de procesexecutie is vastgelegd. Het model is een soort recept dat de volgorde van de activiteiten aangeeft. Veel modellen dwingen tot een exact voorgeschreven volgorde van activiteiten, zonder mogelijkheden tot het verwerken van afwijkingen. Pesic en van der Aalst pleiten voor meer flexibiliteit door in het procesmodel te beschrijven WAT er moet gebeuren in plaats van te beschrijven HOE het proces moet worden uitgevoerd. Het procesmodel specificeert wat er moet gebeuren en de gebruiker bepaalt hoe dit moet gebeuren. Alles is mogelijk tenzij er constraints zijn gespecificeerd (Pesic & vdr Aalst, 2006).

Nog een stap verder gaat de benadering van bedrijfsregels, the business rules approach. Deze benadering claimt de mogelijkheid om een proces te definiëren door middel van bedrijfsregels. Roger T. Burlton duidt dit aan met “Seperate the know from the flow”. Dit impliceert dat het ‘know’ gedeelte wezenlijk anders is dan het ‘flow’ gedeelte. Het know-gedeelte wordt vastgelegd in de vorm van bedrijfsregels. Deze bedrijfsregels besturen de flow, het proces of zoals Ross het noemt, het script (Ross, 2003).

Bron: https://www.saxion.nl/binaries/content/assets/onderzoek/meer-onderzoek/vernieuwingsonderwijs/zelfgestuurd-leren-en-het-opleiden-van...-kb-2019-7-07.pdf

 

bedrijfsregels business rules brm

Wat zijn bedrijfsregels?

Bedrijfsregels zijn een vertaling van een  bedrijfsstrategie, wetgeving of expertise naar operationele richtlijnen. Elk bedrijf kent dergelijke richtlijnen, die vaak zijn ondergebracht in handboeken, procedures of IT-systemen. Een veelgebruikte definitie voor bedrijfsregel is; “iedere richtlijn over gedrag, acties, uitvoering en procedures in een activiteit". Voor het opstellen van bedrijfsregels zijn richtlijnen geformuleerd.

Regels kunnen restricties opleggen, een berekening uitvoeren, een conclusie of actie afleiden of een heuristiek beschrijven. Belangrijk is dat regels gebaseerd zijn op feiten en termen. De termen worden gedefinieerd in een vocabulaire. Termen zijn zelfstandige naamwoorden of een combinatie van een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord. De termen hebben een bepaalde betekenis binnen het bedrijf of binnen een bepaalde ‘context’ van het bedrijf en deze betekenis is niet ambigu.

Termen in het vocabulaire zijn atomair en kenbaar en vormen de basis voor de definitie van feiten. Feiten zijn simpele zinnen die termen aan elkaar relateren, typisch met een werkwoord. Door het definiëren van feiten breiden we een vocabulaire uit met relaties tussen termen.

De belangrijkste richtlijn voor het opstellen van een regel is dat deze geen impliciete aanname bevat van de manier waarop, wanneer, waar en door wie de regel wordt toegepast, en dat zij helder is geformuleerd. De onafhankelijkheid van bedrijfsregels met technologie en uitvoering, hun formele en declaratieve karakter, en de verwoording van bedrijfsregels in een taal die direct te begrijpen is door bedrijfsmedewerkers maken bedrijfsregels uitermate geschikt voor het communiceren van kennis tussen business en IT, tussen afdelingen en tussen bedrijven.

Een veelgehoorde misvatting is dat bedrijfsregels in het bedrijfsproces zitten. Oorzaak van deze misvatting is de ‘ruit’, de notatiewijze voor een beslissing in een procesdiagram. Dit symbool maakt het gemakkelijk bedrijfsregels en proceslogica te verwarren.

(...)

Bedrijfsregels zijn onafhankelijk van het bedrijfsproces. De wetgeving, richtlijnen en expertise waarmee een bedrijf te maken heeft, bestaan los van een specifieke inrichting van het proces. Dit is een belangrijke richtlijn voor het opstellen van bedrijfsregels, maar kan ook helpen bij de optimalisatie van de procesinrichting. Door de afhankelijkheden tussen de bedrijfsregels te begrijpen, is het proces te optimaliseren.  

Bron: Verwijder de ruit uit het procesmodel, Silvie Spreeuwenberg (in: Business Process Magazine, april 2004 (3))

bedrijfsregelbeheer bedrijfsregel bedrijfsregels

Bedrijfsregelbeheer


Het is niet ondenkbaar - zelfs eerder regel dan uitzondering - dat dezelfde bedrijfsregels in meerdere processen en applicaties nageleefd dienen te worden. Het is daarom essentieel dat bedrijfsregels centraal beheerd worden.

Bedrijfsregelbeheer is het gecentraliseerde beheer van bedrijfsregels en gerelateerde informatie omtrent motivatie, versiebeheer en implementatie.

Bron: Bedrijfsregels voor conforme en flexibele bedrijfsprocessen, Stijn Goedertier & Jan Vanthienen

Laatst aangepast op maandag, 28 september 2020 20:11  

 

Management by objectives works - if you first think through your objectives. Ninety percent of the time you haven't.

Peter Drucker

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 58 gasten online
Artikelen

knowledge wisdom buy money something acquire doing taiichi ohno lean

Banner
Banner

slide ology nancy duarte

Slide:ology
The Art and Science of Presentation Design
Nancy Duarte

Bij Bol.com

 

Lean boekentips

Banner